Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
 

Lịch sử

KHỞI ĐẦU CHO NHŨNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Ngày nay những tờ giấy dán dính màu vàng đã trở nên quen thuộc với những người làm việc văn phòng ở Việt Nam. Nhưng không nhiều người biết rằng sự ra đời của sản phẩm này được coi là một trong những phát minh của thế kỷ 20, bởi tính tiện dụng của nó.

Ñöôïc coâng nhaän treân toaøn theá giôùi nhö laø coâng ty haøng ñaàu veà vieäc tieân phong trong nhöõng phaùt minh ra caùc saûn phaåm môùi, phuïc vuï höõu ích cho ñôøi soáng con ngöôøi, coâng ty 3M ñaõ nghieân cöùu vaø phaùt minh haøng ngaøn saûn phaåm môùi phuïc vuï cho nhieàu thò tröôøng khaùc nhau. Trong soá ñoù, vieäc phaùt minh ra giaáy ghi chuù Post-it® Notes ñaõ trôûõ thaønh moät saûn phaåm taïo ra daáu aán môùi laøm thay ñoåi thoùi quen cuûa con ngöôøi trong vieäc truyeàn ñaït thoâng tin vaø phaùt trieån maïnh meõ treân toaøn theá giôùi cho ñeán taän ngaøy nay.

Cââu chuyện về sự ra đời của giấy ghi chú Post-it® khaù thú vị: Tieán só Spencer Silver, moät trong soá nhöõng nhaø khoa hoïc laøm vieäc taïi 3M, ñaõ khaùm phaù ra moät coâng thöùc hoaù hoïc veà chaát lieäu deã dính töø naêm 1968. Tuy nhieân, chính ñoàng nghieäp cuûa oâng, Art Fry, laø ngöôøi cuoái cuøng ñaõ tìm ra coâng duïng thieát thöïc cuûa chaát lieäu naøy. YÙ töôûng veà nhöõng miếng giấy ghi chuù coù theå dính vaø di dôøi ñaõ thu huùt Fry khi oâng ñang haùt trong ñoäi hợïp xöôùng cuûa nhaø thôø, miếng laøm daáu saùch rôi khoûi saùch thaùnh ca laøm oâng maát daáu saùch. Art Fry, một trong những nhân viên làm việc tại 3M đã áp dụng hiệu quả “luaät 15%” - thôøi gian nghieân cöùu cho những phát minh mới. Vaø giôø ñaây caû theá giôùi ñaõ ca ngôïi thaønh töïu cuûa oâng: giấy ghi chuù Post-it®.

Taïp chí Fortune ñaõ xeáp loaïi “Post-it® Note” vaøo moät trong nhöõng phaùt minh haøng ñaàu cuûa theá kyû 20. Nhaõn haøng naøy ñöôïc coâng nhaän treân toaøn caàu vôùi maøu vaøng hoaøng yeán (canary yellow) ñặc tröng. Töø ñaây, haøng loaït nhöõng caùi teân nhö giaáy ghi chuù ña naêng Post-it® Super Sticky Notes, mieáng phaân trang Post-it® Flags, giaáy ghi chuù tieän duïng Post-it® Pop-up Notes, baûng giaáy ghi chuù daønh cho hoäi nghò Post-it® Easel Pads, vaø phaàn meàm Post-it® Software Notes ra ñôøi treân neàn taûng cuûa Post-it® truyeàn thoáng. Ngaøy nay, hôn 1000 chủng loại saûn phaåm mang nhaõn hieäu Post-it® ñang ñöôïc tieâu thuï treân 200 quoác gia.

Bắt đầu phát triển kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1994, sản phẩm Post–it® một nhãn hàng do 3M sản xuất và cung cấp cũng đã làm thay đổi thói quen của giới công chức, văn phòng. Giờ đây những xaáp giấy nhỏ nhắn dán dính nhưng lại dễ di dời đã trở nên thân thuộc trong việc truyền đạt những thông tin ngắn gọn từ người này đến người khác. Ghi lại những ý tưởng bất chợt hiện ra trong đầu mỗi người. Anh Phan Trọng Hải một giám đốc Công ty truyền thông tại quận 3 cho biết: “Trên mặt bàn làm việc cũng như bàn họp của tôi luôn có một xaáp giấy ghi chú Post-it®, khi bất kỳ một ý tưởng kinh doanh lóe lên tôi liền ghi vào một tờ giấy này và dán vào tập tài liệu liên quan. Việc làm này rất hữu ích vì khi giở đến tập tài liệu để nghiên cứu thì ý tưởng được ghi chú ấy có thể là định hướng cho một phương án kinh doanh mới. Ngoài ra để nhắc nhở công việc cho nhân viên của mình tôi cũng thường ghi những công việc cần làm ngay và dán vào máy tính của họ” . Còn đối với chị Nguyễn Thị Quyên một nhân viên làm việc tại Trung tâm dữ kiện tư liệu báo chí tại Quận 1, lại sử dụng những miếng phân trang Post-it® Flags để đánh dấu những trang tài liệu, những bài báo quan trọng. Những miếng phân trang nhỏ nhắn, dán đi dán lại nhiều lần đã giúp chị dễ dàng tìm lại những tài liệu cần thiết mỗi khi lãnh đạo yêu cầu. Chị chia sẻ: “Thật khó tưởng tượng những miếng phân trang nhỏ nhắn này có ý nghĩa với công việc của tôi như thế nào”.

Tham khảo thêm tại:

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Doanh-nghiep-viet/2010/03/3BA199EB/

Nơi mua hàng

Sản phẩm của chúng tôi hiện đang được bán rộng rãi tại các cửa hàng văn phòng phẩm, hệ thống nhà sách Fahasa, hệ thống siêu thị.

Liên hệ mua hàng

Where To Buy

Catalog Văn phòng phẩm

Nhấn vào đây để tải về toàn bộ catalog văn phòng phẩm cao cấp 3M – nhãn hiệu Post-it® và Scotch®

Tải về (PDF, 1.1 MB)

Post-it:
Liên hệ

© 3M 2017. Mọi quyền đều được bảo vệ.3M Logo