Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Chương trình thay thế phin lọc của 3M™

Chương trình thay thế phin lọc giúp bảo vệ sức khỏe công nhân và quản lý hiệu quả quá trình thay thế phin lọc bằng cách thực hiện quy trình xác định nơi làm việc, sản phẩm sản xuất và chất gây ô nhiễm. Chương trình này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xác định được thời gian sử dụng phin lọc, bao gồm quy trình và thông tin cần thiết.

  • Đánh giá môi trường
  • Bảo vệ tối ưu
  • Tăng cường quản lý an toàn và tồn kho

*Một lịch trình thay thế là thành phần cần thiết của bất kỳ chương trình bảo vệ hô hấp nào, và nó được nêu trong tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910.134.

5 bước để thiết lập để giúp phát triển và thực hiện kế hoạch thay thế phin lọc và cục lọc tại nơi làm việc.

Lựa chọn mặt nạ/phin lọc

Kế hoạch thay thế phin lọc

Quản lý quy trình

Nơi mua hàng
Liên kết nhanh