Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Huấn luyện

 
Thông tin này được thiết kế để làm nổi bật các bước chủ yếu liên quan đến việc thiết lập một chương trình bảo vệ đường hô hấp và xác định các nguồn bổ sung.

Chỉ dẫn


Hướng dẫn thiết lập chương trình bảo vệ hệ hô hấp

6 bước để thiết lập chương trình bảo vệ hệ hô hấp

  1. Đánh giá phơi nhiễm
  2. Báo cáo chương trình hô hấp
  3. Lựa chọn mặt nạ
  4. Giám định y khoa
  5. Kiểm tra độ khít
  6. Huấn luyện

Hướng dẫn

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương tiện bảo vệ hô hấp để giúp công nhân giảm thiểu sự tiếp xúc với chất gây ô nhiễm độc hại trong không khí để tuân theo các tiêu chuẩn 29 CFR 1910.134 về an toàn lao động của Viện an toàn lao động (OSHA). Các thông tin sau được thiết kế để làm nổi bậc các bước chính liên quan đến việc thiết lập chương trình bảo vệ hô hấp và xác định các nguồn lực bổ sung. Những nguời sử dụng lao động xem xét việc sử dụng mặt nạ, và chỉ định người chịu trách nhiệm cho chương trình bảo vệ hô hấp cần đọc kỹ và hiểu rõ các tiêu chuẩn bảo vệ hô hấp của OSHA trước khi phát hành cho người lao động.

Tiêu chuẩn 29 CFR 1910.134 bảo vệ hô hấp của OSHA [Website]


1. Đánh giá phơi nhiễm

Tiêu chuẩn bảo vệ hô hấp 1910.134(d) của OSHA hô hấp nêu rõ: "Người sử dụng lao động xác định và đánh giá các nguy hiểm về đường hô hấp tại nơi làm việc, đánh giá này bao gồm một ước tính hợp lý của người lao động tiếp xúc với những chất ô nhiễm gây nguy hiểm về đường hô hấp và xác định tình trạng vật chất của các hóa học của chất gây ô nhiễm. "

Hiệp hội Vệ sinh công nghiệp Mỹ (AIHA) duy trì danh sách các nhân viên vệ sinh công nghiệp làm người giám sát tình trạng không khí (www.aiha.org). Ngoài ra, OSHA cung cấp một chương trình tư vấn miễn phí. Thông tin có sẵn tại (www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/consult.html). Bạn cũng có thể liên hệ với dịch vụ kỹ thuật 3M tại 1-800-243-4630 để tìm hiểu thêm về các giải pháp giám sát không khí.


2. Báo cáo chương trình hô hấp

Một chương trình được thiết lập bằng văn bản là cần thiết để bắt buộc sử dụng cho bảo vệ đường hô hấp và được đề nghị cho sử dụng tự nguyện. Quy định 1910.134 của OSHA (c) nêu ". Trong bất kỳ nơi làm việc mà mặt nạ là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của công nhân hoặc bất cứ khi nào yêu cầu mang mặt của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động thiết lập và thực hiện một chương trình bảo vệ đường hô hấp bằng văn bản với các thủ tục cụ thể tại nơi làm việc"

Tóm tắt các tiêu chuẩn bảo vệ hô hấp OSHA [PDF 90 KB]

Chương trình Bảo vệ hô hấp [PDF 1 MB]


3. Lựa chọn mặt nạ

OSHA yêu cầu sử dụng lao động để đánh giá nguy hiểm về đường hô hấp tại nơi làm việc (chất gây ô nhiễm và nồng độ), xác định các yếu tố liên quan đến nơi làm việc và người sử dụng, và việc lựa chọn mặt nạ căn cứ vào các yếu tố này. Việc đánh giá nguy hiểm về đường hô hấp bao gồm "một ước tính hợp lý của nhân viên tiếp xúc với các nguy hiểm về hô hấp". Các loại mặt nạ được chọn bằng cách so sánh mức độ tiếp xúc của công nhân với giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp và xác định loại mặt nạ tối thiểu bảo vệ hô hấp. Trường hợp người sử dụng lao động không thể xác định hoặc không ước tình hợp lý mức độ tiếp xúc của nhân viên, OSHA yêu cầu người sử dụng lao động xem xét không khí như IDLH.

Phần mềm trực tuyến lựa chọn mặt nạ và hướng dẫn lựa chọn mặt nạ của 3M [Website]

3M Quy định Cập nhật: Các yếu tố bảo vệ được chỉ định


4. Giám định y khoa

Đánh giá y tế của người lao động là yêu cầu bắt buộc cho tất cả người sử dụng mặt nạ, và khuyến khích tự nguyện của các người sữ dụng mặt nạ có phin lọc. Điều khoản OSHA 1910.134 (e) nêu rõ: "Người sử dụng lao động cung cấp một giám định y khoa để xác định khả năng của nhân viên để sử dụng mặt nạ, trước khi các nhân viên tiến hành kiểm tra độ khít hoặc yêu cầu sử dụng mặt nạ tại nơi làm việc."

Câu hỏi Giám định y khoa của OSHA (Phụ lục C - tiếng Anh)

Câu hỏi Giám định y khoa của OSHA (Phụ lục C - Tây Ban Nha)


5. Kiểm tra độ khít

Kiểm tra độ khít là yêu cầu bắt buộc cho tất cả người sử dụng mặt nạ và khuyến khích nên tự nguyện. Điều khoản OSHA 1910.134(f) nêu rõ: "Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng công nhân khi mang mặt nạ thì mặt nạ phải khít với khuôn mặt và việc kiểm tra độ khít này thực hiện trước đưa mặt nạ cho công nhân sử dụng, bất kỳ loại khẩu trang, mặt nạ khác được sử dụng (kích thước, hình dạng, kiểu dáng và nhà sản xuất) và phải được kiểm tra hàng năm". Nhân viên được dùng mặt nạ cung cấp dưỡng khí và mặt nạ cung cấp khí với ...., hoods hoặc nón bảo hộ không thuộc đối tượng kiểm tra.

Video huấn luyện kiểm tra độ khít - Tiếng Anh

Video huấn luyện kiểm tra độ khít - Tiếng Tây Ban Nha

Hướng dẫn lắp đặt [Website]

Bộ dụng cụ kiểm tra độ khít và hướng dẫn kiểm tra

Bộ dụng cụ kiểm tra độ khít (ngọt) [Website]

Bộ dụng cụ kiểm tra độ khít (đắng) [Website]

RMẫu đơn kiểm tra độ khít

Túi đựng bộ kiểm tra độ khít


6. Huấn luyện

Huấn luyện sử dụng là một yêu cầu bắt buộc và được đề nghị tự nguyện cho tất cả người sử dụng mặt nạ 3M. OSHA quy định : "Đây là yêu cầu cho người sử dụng lao động cung cấp hiệu quả việc huấn luyện cho công nhân những người được yêu cầu sử dụng mặt nạ. Chương trình huấn luyện này phải toàn diện, dễ hiểu, và thực hiện hàng năm nếu cần thiết."

Huấn luyện bảo vệ hô hấp

Bảo trì sản phẩm 3M và Video huấn luyện

Hướng dẫn làm sạch mặt nạ sử dụng nhiều lần

Chương trình đào tạo bảo vệ hô hấp


Thông tin bổ sung về bảo vệ hô hấp

Thiết lập lịch trình thay thế phin lọc bằng phin lọc mới

Phần mềm về vòng đời của phin lọc [Website]

Những câu hỏi thường gặp về thay đổi phin lọc

Phụ lục D to 29 CFR 1910.134 (Bắt buộc) thông tin cho công nhân sử dụng mặt nạ khi không yêu cầu phải tuân thủ tiêu chuẩn nào. (Tiếng Anh)

Phụ lục D to 29 CFR 1910.134 (Bắt buộc) thông tin cho công nhân sử dụng mặt nạ khi không yêu cầu phải tuân thủ tiêu chuẩn nào. (Tiếng Tây Ban Nha)

Chính sách kiểm tra độ vừa khít

Thông tin kỹ thuật của [Website]

Quy định và tiêu chuẩn [Website]

Thư viện thông tin của 3M (bài viết, bảng dữ liệu, tờ rơi, hướng dẫn sử dụng, bản tin, áp phích, viseo....) [Website]

Sản phẩm


Chương trình huấn luyện

Thiết bị kiểm tra độ khít

Giám định y khoa hô hấp trực tuyến

Việc sử dụng bảng câu hỏi một cách dễ dàng giúp thiết lập mức độ khỏe mạnh của người lao động để sử dụng mặt nạ trong điều kiện làm việc cụ thể của bạn. Nó có thể được hoàn thành trong vòng 15 đến 20 phút nếu sử dụng bất kỳ một máy tính nào có kết nối internet, và nó sẵn mỗi ngày, bất kỳ thời gian nào để phù hợp với lịch trình của nhân viên. Và cũng có thể sử dụng với bất kỳ nhãn hiệu mặt nạ nào. Bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về sức khỏe cũng như lưu trữ hồ sơ để theo dõi tình trạng của nhân viên. Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Giám định y khoa về mặt nạ [PDF 80 KB]

Ai nhận xét về tài liệu giám định y khoa

Thư giải thích của OSHA [PDF 35 KB]

Mẫu đơn đặt hàng [PDF 72 KB]

Đặt hàng - Respexam.com


Dụng cụ kiểm tra độ khít

Bộ dụng cụ kiểm tra độ khít (ngọt)

Bộ dụng cụ kiểm tra độ khít (đắng)

Mẫu đơn kiểm tra độ khít


Túi đựng bộ kiểm tra độ khít

Tíu đựng bộ kiểm tra độ khít 3M ™ được xem như một phần phần của chương trình an toàn của công ty bạn.

Wallet Card  [PDF 10 KB]

Video huấn luyện


Xem video để biết cách sử dụng đúng và bảo trì thiất bị.

Nhận biết và giám sát

Thính giác

Kiểm tra độ khít mặt nạ và khẩu trang

Thiết bị bảo vệ hô hấp

Hàn

This is content.

This is content.

Nơi mua hàng
Liên kết nhanh