Spoločnosť 3M využíva na tejto webovej lokalite súbory cookie Podrobné informácie o súboroch cookie a ich používaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na položku Preferencie súborov cookie v spodnej časti tejto stránky.

Kliknutím na položku „Prijať a pokračovať“ súhlasíte s používaním súborov cookie vo vašom počítači

Prijať a pokračovať

Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti 3M Slovensko s. r. o. (ďalej len „VOP“)

 1. Všeobecne
  • Spoločnosť 3M Slovensko s. r. o. sa v týchto VOP môže označovať aj ako „predávajúci“ a zákazník/objednávateľ (t.j. druhá strana) ako kupujúci.
  • Tieto VOP tvoria podstatnú a neoddeliteľnú súčasť všetkých objednávok potvrdených a/alebo zmlúv uzavretých predávajúcim a sú pre predávajúceho a kupujúceho záväzné. Tieto VOP upravujú podmienky, za ktorých bude predávajúci dodávať tovar kupujúcemu, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z ich vzájomných obchodných vzťahov.
  • Práva a povinnosti podľa týchto VOP môžu byť zmenené len na základe výslovného písomného súhlasu predávajúceho, ak tieto VOP neustanovujú inak.
 2. Predmet VOP
  • Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe písomnej objednávky kupujúceho prijatej predávajúcim. Za prijatie objednávky predávajúcim sa považuje jej písomné potvrdenie zo strany predávajúceho alebo dodanie objednaného tovaru predávajúcim kupujúcemu. Až do prijatia objednávky je predávajúci kedykoľvek oprávnený odmietnuť a/alebo nepotvrdiť akúkoľvek objednávku kupujúceho na základe akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Potvrdením jednotlivej objednávky kupujúceho dochádza k uzavretiu samostatnej kúpnej zmluvy, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia týmito VOP.
  • V prípade, ak objednávka kupujúceho neobsahuje množstvo tovaru zodpovedajúce jednotkovému kartónovému/množstevnému baleniu predmetného tovaru (minimálne objednávkové balenie) podľa cenníka predávajúceho, má sa za to, že príslušná objednávka kupujúceho bola vystavená na dodanie tovaru na jeho najbližšie vyššie minimálne objednávkové balenie.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k odovzdanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru.
  • Minimálna hodnota objednávky kupujúceho musí byť 1 000,- Eur. V prípade objednávky s nižšou hodnotou ako je vyššie uvedená minimálna hodnota objednávky, predávajúci má právo na zaplatenie fixne stanovenej dodatočnej odmeny pokrývajúcej zvýšené náklady na balenie a manipuláciu vo výške 150,- Eur.
  • Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti, inak nebude prijatá a spracovaná predávajúcim: názov alebo popis objednávaného tovaru, správne skladové číslo objednávaného tovaru a množstvo objednávaného tovaru.
 3. Kúpna cena a platobné podmienky
  • Kúpna cena dodávaného tovaru je stanovená podľa platného cenníka predávajúceho alebo cenovej ponuky, ak bola predávajúcim vypracovaná pre kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cenníka. Zmena kúpnej ceny je účinná od dňa účinnosti nového cenníka. Oznámenie o zmene kúpnej ceny sa uskutoční doručením nového cenníka, resp. jeho časti, prostredníctvom pošty, e-mailom, faxom, alebo osobným doručením a je účinné od momentu doručenia. Tovar objednaný a potvrdený pred účinnosťou zmeny ceny bude kupujúcemu predaný za ceny platné v deň prijatia objednávky.
  • V prípade, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kúpna cena tovaru je cena s dodaním na adresu sídla kupujúceho a bez DPH.
  • Kúpna cena dodaného tovaru je kalkulovaná ako cena dodania tovaru v rámci príslušného minimálneho objednávkového balenia. Počet výrobkov v rámci jednotlivého minimálneho objednávkového balenia je určený v cenníku predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu minimálnych objednávkových balení kedykoľvek a to postupom v súlade s odsekom 1 tohto článku.
  • Splatnosť kúpnej ceny je 30 dní od vystavenia faktúry. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru podľa svojho rozhodnutia pred, pri alebo po dodaní tovaru kupujúcemu. Faktúra sa kupujúcemu môže doručiť aj prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci nebude mať faktúru predávajúceho doručenú najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.
  • Bez ohľadu na ustanovenie odseku 4 tohto článku, predávajúci je kedykoľvek (vrátane pri už potvrdenej objednávke) oprávnený podmieniť dodanie tovaru uhradením celej alebo časti jeho kúpnej ceny pred dodaním alebo poskytnutím kupujúcim zabezpečenia určeného predávajúcim.
  • Kúpna cena sa považuje za uhradenú jej pripísaním na účet predávajúceho. Kúpna cena bude uhrádzaná prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu.
  • V prípade, ak dôjde k omeškaniu kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, akékoľvek a všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu sa stávajú okamžite splatnými. Predávajúci je v takom prípade oprávnený odmietnuť dodanie tovaru alebo jej časti až do riadneho splnenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Predávajúci je ďalej oprávnený žiadať vrátenie všetkého tovaru, ku ktorému neprešlo vlastnícke právo na kupujúceho v súlade s výhradou vlastníckeho práva, pričom vrátenie tovaru sa nebude pokladať za odstúpenie od príslušnej zmluvy.
  • V prípade, ak dôjde k omeškaniu kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním ostáva nedotknutý a zachovaný v celej výške.
  • Kupujúci nie je oprávnený na započítanie akejkoľvek svojej pohľadávky voči predávajúcemu. Kupujúci nie je tiež oprávnený na zadržanie alebo skrátenie akejkoľvek časti kúpnej ceny, a túto je povinný riadne a včas zaplatiť aj v prípade uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu alebo akýchkoľvek iných nárokov zo svojich obchodných vzťahov s predávajúcim.
 4. Dodacie podmienky
  • Predávajúci dodá tovar v zodpovedajúcom neporušenom originálnom balení spolu s príslušnou dokumentáciou potrebnou na prevzatie a na užívanie tovaru a so zodpovedajúcim označením.
  • Predávajúci dodá tovar na svoje náklady na adresu sídla kupujúceho.
  • Pri dodaní tovaru sú povinní poverení pracovníci predávajúceho (resp. dopravcu) a kupujúceho podpísať a opečiatkovať dodací list vyhotovený predávajúcim, s tým, že musí byť zrejmé aká osoba tovar prevzala. V opačnom prípade nie je predávajúci povinný objednaný a dodávaný tovar vydať. V prípade dodania tovaru na adresu sídla kupujúceho alebo miesto uvedené v objednávke, predávajúci nie je povinný skúmať a preverovať poverenie osoby preberajúcej tovar na takéto prebratie.
  • Čas dodania tovaru uvedený v objednávke kupujúceho a/alebo pri jej prijatí je len informatívny a približný, nemusí byť predávajúcim dodržaný a môže byť jednostranne zmenený predávajúcim. Predávajúci sa však zaväzuje vynaložiť primerané úsilie, aby došlo k naplneniu oznámených a/alebo potvrdených dní dodania tovaru. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar, predávajúci je kedykoľvek oprávnený od objednávky/zmluvy s kupujúcim odstúpiť doručením písomného oznámenia o odstúpení, ktoré odkazuje na toto ustanovenie.
  • Dodaním tovaru kupujúcemu prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.
  • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení príslušnej kúpnej ceny, vrátane príslušenstva, kupovaného tovaru. Až do prechodu vlastníckeho práva na kupujúceho je kupujúci povinný starať sa o tovar so starostlivosťou riadneho hospodára.
 5. Zodpovednosť za vady tovaru a vrátenie tovaru
  • Predávajúci zodpovedá za zjavné vady a skryté vady, ktoré má tovar v okamihu jeho dodania kupujúcemu. Tovar má zjavné vady najmä, ak je rozdiel medzi odovzdávaným množstvom tovaru a množstvom tovaru uvedeným v dodacom liste, ak je viditeľne poškodený tovar alebo jeho obal, ak tovar nemá svoj originálny obal, ak je obal tovaru zdeformovaný, a ak k tovaru chýba príslušná sprievodná dokumentácia.
  • Kupujúci je povinný si okamžite pri dodaní tovaru predávajúcim alebo dopravcom tento prezrieť za účelom zistenia zjavných vád. Ak má tovar zjavné vady, kupujúci je povinný ich pri odovzdaní tovaru zo strany predávajúceho uviesť do dodacieho listu a zároveň oznámiť predávajúcemu najneskôr do 8 dní písomne; v opačnom prípade sa tovar považuje za dodaný bez zjavných vád.
  • Pri skrytých vadách, tzn. vadách, ktoré mal tovar už pri jeho prevzatí kupujúcim, ale mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti až po jeho prevzatí, kupujúci spíše ihneď po ich zistení reklamáciu obsahujúcu presné údaje o dotknutom tovare, príslušnej objednávke a faktúre na tovar, dôsledný opis reklamovanej vady a podpis zodpovednej osoby kupujúceho a doručí ho predávajúcemu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru; v opačnom prípade (najmä uplynutím stanovenej 6 mesačnej doby pre oznámenie) sa tovar považuje za dodaný bez skrytých vád.
  • Pri oprávnenom uplatnení zodpovednosti za vady je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis v hodnote tovaru s vadami. Kupujúci nemá iné ako uvedené nároky z vád tovaru voči predávajúcemu.
  • Kupujúci môže predávajúcemu vrátiť tovar len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho. V prípade súhlasu zmluvné strany dohodnú spôsob vrátenia a uskladnenia vráteného tovaru.
  • V prípade, že kupujúcemu vznikne právo alebo povinnosť vrátiť tovar predávajúcemu, je povinný vrátiť ho v nezmenenom, neporušenom stave a originálnom balení spolu s príslušnou dokumentáciou a kompletným príslušenstvom. Ak kupujúci nedodrží povinnosť vrátiť tovar v nezmenenom, neporušenom stave a v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou a kompletným príslušenstvom, predávajúci je oprávnený tovar, prípadne jeho časť odmietnuť prevziať a kupujúci je v takomto prípade povinný za tento odmietnutý tovar zaplatiť kúpnu cenu, ktorá platila v čase dodania tovaru.
 6. Zodpovednosť za škodu
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu výlučne za skutočnú škodu, nie však za ušlý zisk, stratu úspor, stratu dobrého mena (povesti), stratu na goodwill, nepriame, náhodné a iné škody vzniknuté z alebo v súvislosti s predajom tovaru alebo používaním tovaru, bez ohľadu na to, či takáto škoda je založená na porušení práva, záruky, zmluvy alebo na inom právnom nároku, a to aj keď bol predávajúci upozornený alebo mal vedomosť o možnosti vzniku takýchto škôd. Predávajúci zodpovedá výlučne za škodu spôsobenú jeho úmyselným konaním alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
  • Vždy v prípade, ak vznikne zodpovednosť predávajúceho za škodu voči kupujúcemu, je celková výška škody, za ktorú zodpovedá predávajúci kupujúcemu obmedzená na sumu zodpovedajúcu dvojnásobku kúpnej ceny tovaru, v súvislosti s ktorým škoda vznikla.
  • Obmedzenia a výnimky uvedené v tomto článku sa použijú v rozsahu prípustnom podľa príslušných kogentných noriem slovenských právnych predpisov.
 7. Záverečné ustanovenia
  • Tieto VOP ako aj zmluvné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenskými právnymi predpismi.
  • Zároveň predložením písomnej objednávky (alebo akceptovaním týchto VOP) sa kupujúci zväzuje v súvislosti s nákupom, užívaním a predajom 3M produktov (podľa objednávky a VOP) dodržiavať súlad so všetkými právnymi predpismi, národnými a medzinárodnými, upravujúcimi protikorupčné opatrenia, vrátane a najmä amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách, britského zákona o korupčných praktikách, ako aj zákona o praní špinavých peňazí, hospodárskej súťaži, regulácií trhu, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s 3M Slovensko s. r. o., a na 3M produkty a/alebo služby v rámci objednávky a VOP.
  • V prípade, ak je prípustná voľba súdu, akékoľvek spory medzi predávajúcim a kupujúcim bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
  • Ak akékoľvek ustanovenia týchto VOP alebo ich časti stratia platnosť, budú protiprávne alebo nevykonateľné podľa akéhokoľvek práva, platnosť, oprávnenosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá.
  • V prípade, ak kupujúci a predávajúci uzavreli písomnú zmluvu o distribúcii alebo inú písomnú zmluvu, ustanovenia písomnej zmluvy o distribúcii alebo inej písomnej zmluvy majú v prípade rozdielov prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  POZNÁMKA:Karta bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku je k dispozícii na stiahnutie na stránke