Spoločnosť 3M využíva na tejto webovej lokalite súbory cookie Podrobné informácie o súboroch cookie a ich používaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na položku Preferencie súborov cookie v spodnej časti tejto stránky.

Kliknutím na položku „Prijať a pokračovať“ súhlasíte s používaním súborov cookie vo vašom počítači

Prijať a pokračovať

Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Dôležité právne informácie

Spoločnosť 3M

Obsah

Pred používaním tejto internetovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Váš vstup na internetovú stránku a jej používanie jej materiálov je podmienené vašim súhlasom a úplným dodržiavaním týchto podmienok. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, mali by ste internetovú stránku hneď opustiť a ukončiť akékoľvek ďalšie používanie materiálov, ktoré ste z internetovej stránky získali.

 1. Autorské právo a používanie obsahu Autorské práva a ďalšie práva k materiálom na tejto internetovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti 3M a/alebo jej dcérskych spoločností po celom svete. Ste oprávnený si prehliadať, sťahovať a reprodukovať materiály na tejto internetovej stránke iba pre vašu internú informáciu za predpokladu, že 1) u nich uchováte všetky upozornenia obsiahnuté v originálnych materiáloch, 2) budete obrázky používať iba s okolitým textom, ktorý sa k obrázku vzťahuje a 3) použijete nasledujúce oznámenie o autorskom práve:

  © 3M. Všetky práva vlastníkov autorských práv a ďalších práv sú vyhradené.

  Materiály na tejto internetovej stránke nesmú byť ďalej zverejňované ani obchodne využívané bez výslovného predošlého písomného súhlasu spoločnosti 3M.

  Nesmiete dať žiadnu časť tejto internetovej stránky k dispozícii na inej internetovej stránke, či už vo forme hypertextového obsahu na internete, alebo inak. Táto internetová stránka a jej obsah nesmie byť použitý pre tvorbu akejkoľvek databázy ani nesmie byť uchovávaný (celý alebo časť) v databázach pre váš prístup alebo prístup akejkoľvek tretej osoby, ani pre distribúciu akejkoľvek databázy obsahujúcej celú internetovú stránku, alebo jej obsah, alebo jej časť.
 2. Ďalšie podmienky Ďalšie podmienky sa budú vzťahovať na obchodné transakcie spoločnosti 3M, alebo na reklamné akcie spoločnosti 3M robené prostredníctvom tejto internetovej stránky. Ďalšie podmienky sa vzťahujú na služby v informačnej oblasti, chatovacie aplikácie a/alebo ďalšie informácie a komunikačné aplikácie na tejto internetovej stránke. Žiadne ustanovenia týchto právnych informácií nemajú za cieľ zmeniť, alebo doplniť akúkoľvek dohodu, ktorá bola uzatvorená medzi vami a spoločnosťou 3M a je aktuálne platná.

  Keďže sú tieto podmienky určené všeobecne pre všetok obsah nachádzajúci sa pod doménou 3M.com, môže táto internetová stránka obsahovať iné prehlásenia o vlastníctve a podmienkach užívania, ktoré je taktiež nutné dodržiavať tak, ako sa vzťahujú na konkrétne časti internetovej stránky. Určité časti tejto internetovej stránky sú určené pre užívateľov v konkrétnych krajinách, ktoré sú označené odkazom na konkrétnu krajinu v informáciach obsiahnutých v záhlaví internetovej stránky (napríklad "3M United States", "3M United Kingdom", alebo "3M Australia"). Podmienky pre užívanie internetových stránok pre konkrétnu krajinu sa môžu líšiť a možno ich zobraziť z internetovej stránky spločnosti 3M pre konkrétnu krajinu. Spoločnosť 3M môže kedykoľvek zrušiť, alebo zmeniť akékoľvek práva uvedené v týchto právnych informáciach tak, že uskutoční ich aktualizáciu.
 3. Ostatné práva k duševnému vlastníctvu Upozorňujeme vás, že akýkoľvek výrobok, proces, alebo technológia uvedená v materiáloch na tejto internetovej stránke môže byť predmetom iných práv k duševnému vlastníctvu vyhradených spoločností 3M a nie je na ne týmto poskytovaná licencia. 3M, logo 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard a Thinsulate a väčšina ostatných názvov výrobkov na tejto internetovej stránke sú celosvetové ochranné známky či registrované ochranné známky spoločnosti 3M. Ochranné známky iných osôb sú označené všade, kde je to možné a spoločnosť 3M uznáva práva týchto osôb.

 4. Príslušnosť k americkej vláde Použitie, duplikácia, alebo zistenie úradov americkej vlády je predmetom obmedzení stanovených navonok v DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) a FAR 52.227-19 a ostatných následných obmedzení, ktoré môžu byť platné.
 5. Odmietnutie zodpovednoti.

  INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ VO VEREJNEJ PODOBE, IBA PRE ÚČELY VAŠICH INTERNÝCH INFORMÁCIÍ, BEZ AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ ČI ZÁRUK PRESNOSTI, ALEBO ÚPLNOSTI INFORMÁCIÍ ČI INÝCH ZÁRUK, VRÁTANE NEPRIAMEJ ZÁRUKY KVALITY, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI KU KONKRÉTNEMU ÚČEL, ALEBO NEPORUŠOVANIU NARIADENÍ. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ SPOLOČNOSŤ 3M ŽIADNEJ OSOBE ZA PRIAME, NEPRIAME, SÚVISIACE, ZVLÁŠTNE, ALEBO NÁSLEDNE ŠKODY Z UŽÍVANIA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, ALEBO SPÔSOBENÉ SPOLIEHANÍM SA NA INFORMÁCIE ČI MATERIÁLY SPRÍSTUPNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ČI INEJ STRÁNKE S HYPERTEXTOVÝM ODKAZOM, VRÁTANE ŠKÔD V NAJVAČŠOM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONOM.

  Materiál na tejto internetovej stránke môže obsahovať technické nepresnosti, alebo tlačové chyby a informácie budú menené, aktualizované a zmazané bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť 3M môže kedykoľvek výrobky a/alebo programy popísané v tomto materiáli zlepšovať a/alebo meniť. Spoločnosť 3M neposkytuje žiadne záruky ohľadne toho, že táto internetová stránka bude prevádzkovaná bez prerušení či chýb, alebo že vady budú napravené. Spoločnosť 3M nezodpovedá za to, že táto internetová stránka je zlúčiteľná s vašim počítačovým vybavením, alebo že táto internetová stránka, alebo jej server je bez chýb či vírusov, červou a trójskych koňov a spoločnosť 3M nezodpovedá za žiadne škody, ktoré prípadne utrpíte v dôsledku takýchto vád.

  Okrem toho spoločnosť 3M nerobí žiadne prehlásenia či záruky o akejkoľvek inej internetovej stránke, na ktorú vstúpite protredníctvom tejto internetovej stránky. Odkazy na takéto internetové stránky zverejnené spoločnosťou 3M sú poskytnuté iba pre vaše pohodlie a nesmú byť chápané tak, že spoločnosť 3M takéto internetové stránky alebo ich obsah podporuje.
 6. Predávanie údajov spoločnosti 3M Pre všeobecné údaje viď naše prehlásenie o zaistení dôvernosti údajov. Spoločnosť 3M od vás nehodlá prostredníctvom tejto internetovej stránky získať dôverné, alebo chránené údaje, pokial nemáte inú písomnú dohodu so spoločnosťou 3M týkajúcu sa zdielania takýchto údajov. Akékoľvek údaje, ktoré spoločnosť 3M získa prostredníctvom tejto internetovej stránky, s výnimkou vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje stratégia zaistenia dôvernosti údajov spoločnosti 3M, budú považované za NEDÔVERNÉ, PREDANÍM TAKÝCHTO NEDÔVERNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI 3M PROSTREDNÍCTVOM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, ALEBO INAK POMOCOU ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV BEZ PÍSOMNEJ DOHODY SO SPOLOČNOSŤOU 3M O PREDÁVANÍ ÚDAJOV SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ 3M MÔŽE TAKÉTO ÚDAJE POUŽIŤ K AKÉMUKOĽVEK ÚČELU BEZ TOHO, ABY VOČI VÁM MALA NEJAKÝ ZÁVÄZOK. Ak chcete dostávať informácie o tom, ako predávať spoločnosti 3M rôzne nápady, kliknite na "Kontaktujte nás" a požiadajte o vytlačenie príručky "O vašich nápadoch"
 7. Všeobecné obchodné podmienky 3M Slovensko s. r. o.

Related Links