3M utilizează pe acest site module cookie Informații detaliate cu privire la modulele cookie și utilizarea acestora pot fi consultate în cadrul Politicii de confidențialitate. Puteți personaliza setările privind modulele cookie oricând, făcând clic pe Preferințe cookie, în antetul paginii.

Făcând clic pe ”Acceptare și continuare”, sunteți de acord cu folosirea modulelor cookie în computerul dvs

Acceptare și continuare

Index Pagina Principala Index Principal All 3M.com Site Map

Alege rechizite originale pentru copilul tau!


Alege rechizite originale pentru copilul tau!          

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„3M premiază clienții fideli Post it® și Scotch®

 

SECŢIUNEA 1. DESFĂŞURAREA

1.1 Organizatorul campaniei promoţionale „3M premiază clienții fideli Post it® și Scotch®” (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania 3M România cu sediul în Bucureşti, Str. Menuetului nr.12, Corp D, etaj 3, Cod Poştal 013713, Sector 1, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

1.2 Campania se va desfăşura la nivel naţional, în perioada 1 martie 2013 – 15 decembrie 2013.

1.3 Desemnarea câştigătorilor Campaniei se efectuează pe baza numărului de puncte acumulate de fiecare participant la promoţie în parte. Astfel, participantul care acumulează un număr de puncte şi trimite aceste puncte prin poştă/curier catre Organizator şi care respectă procedura de înscriere şi participare la Campanie detaliată la SECŢIUNEA 3 de mai jos, va primi premiul ales de participant şi menţionat la art. 5.1 de mai jos.

 

SECŢIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

La această Campanie participă produsele comercializate sub marca 3M detaliate în Anexa nr. 1, marcă înregistrată aparţinând 3M România (numite în continuare “produse participante”) comercializate atât în mod individual, cât şi sub formă de pachet. Prin pachete cu produse participante se înţelege orice formă de ambalare, cu preţ distinct, alcătuită din produse similiare sau diferite.

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 Pentru a participa la această Campanie orice persoană interesată trebuie să respecte următorii paşi detaliaţi în prezentul Regulament.

3.2 Orice consumator interesat trebuie să comande în perioada 1 martie 2013 – 15 decembrie 2013 produse participante 3M, să colecteze punctele ataşate produselor participante şi să expedieze aceste puncte în plic prin poştă la OP 39 - CP 300, Bucureşti sau prin curier la următoarea adresă: SC MAILERS SERV SRL, Sos. Fundeni Nr. 74, Sector 2, Bucuresti, cu menţiunea “Pentru programul ‚’3M premiază clienții fideli Post it® și Scotch®” până la data de 15 decembrie 2013 împreună cu următoarele date: nume, prenume, e-mail, adresă, nume companie, funcţie, telefon, codul premiului ales conform numărului de puncte colectate şi expediate către Organizator.

3.3 Pentru ca un plic să fie considerat valid acesta trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

să conţină puncte valide şi originale ale produselor participante;

plicul să fie trimis la OP 39 - CP 300, Bucureşti sau la SC MAILERS SERV SRL, Sos. Fundeni Nr. 74, Sector 2, Bucuresti, cu menţiunea “Pentru programul .3M premiaza clientii fideli Post it® si Scotch®” până la data de 15 decembrie 2013 inclusiv, data poştei/curier;

plicul să conţină următoarele informaţii: nume, prenume, e-mail, adresă, nume companie, funcţie, telefon, codul premiului ales conform numărului de puncte colectate şi inserate în plic.

3.4 Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru plicurile expediate de participanţi pe alta adresă decât cele menţionate anterior, precum nici pentru cele expediate la adresele corecte dar în afara termenului menţionat la art. 3.3 de mai sus, care nu au ajuns la destinaţie sau au fost primite/trimise după expirarea termenului acordat, pentru plicurile incomplete sau care conţin o fotocopie a punctelor ataşate produselor participante 3M, puncte contrafăcute, sau care nu conţin numele, prenumele şi/sau numărul de telefon al expeditorului, sau care conţin un număr de telefon invalid, nealocat etc. Participanţii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la OP 39 - CP 300, Bucureşti.

3.5 Data limita de trimitere a plicurilor la adresele menţionate este 15 decembrie 2013.

3.6 Fiecare plic ajuns la OP 39 - CP 300, Bucureşti sau la SC MAILERS SERV SRL, Sos. Fundeni Nr. 74, Sector 2, Bucuresti, cu menţiunea “Pentru programul ‚’ 3M premiaza clientii fideli Post it® si Scotch®!” va fi verificat de către reprezentanţii Organizatorului pentru a se constata veridicitatea punctelor colectate şi introduse în plic.

3.7 În cazul în care reprezentantul Organizatorului constată existenţa unor neconcordanţe între datele comunicate în plic şi /sau veridicitatea punctelor introduse în plic atunci plicul va fi considerat nevalid şi premiul nu va fi acordat.

3.8 Un participant se poate înscrie în Campanie şi poate participa la aceasta prin expedierea mai multor plicuri cu puncte. Pentru fiecare plic participantul poate primi un premiu dacă respectă procedura de înscriere conform regulamentului şi dacă numărul de puncte din plic corespunde unui premiu acordat în cazul promoţiei. Punctele trimise de acelaşi participant sau de participanţi diferiţi în plicuri diferite nu se cumulează.

3.9 Primirea premiului se va face cu numărul de puncte acumulat pe baza fiecărui plic în parte.

 

SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢI

4.1 La această Campanie promoţională poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai Agenţiei, ai distribuitorilor 3M şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Campaniei promoţionale, precum nici membrii familiilor acestora (copii, parinţi, soţ/soţie).

4.2 Participarea la Campanie implică automat cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1 Premiile atribuite în cadrul prezentei Campanii sunt urmatoarele:

 Alege rechizite originale pentru copilul tau!

5.2 Valoarea premiilor menţionate la art. 5.1 de mai sus, pct. 41 – 47 (valoare >600 Lei) este alcătuită din valoarea menţionată la acest articol la care se adaugă impozitul ce va fi reţinut la sursă.

5.3 Procedura de acordare a premiilor şi de validare a câştigătorilor este prezentată la Secţiunea 6 din prezentul Regulament.

5.4 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervându-şi dreptul de a atribui premiul respectiv unui alt participant care îndeplineşte condiţiile de cuantum de puncte mai jos menţionate.

5.5 Mai multe produse achiziţionate înseamnă mai multe puncte acumulate şi oferă posibilitatea participanţilor de a trimite mai multe plicuri pentru câştigarea mai multor premii.

5.6 Premiile se acordă în limita stocului disponibil.

 

SECŢIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1 Atribuirea premiilor prezentei Campanii se efectuează pe baza cumulului de puncte realizat de către fiecare participant în parte prin plicul expediat şi primit la OP 39 - CP 300, Bucureşti sau la SC MAILERS SERV SRL, Sos. Fundeni Nr. 74, Sector 2, Bucuresti, cu menţiunea “Pentru programul.’’3M premiaza clientii fideli Post it® si Scotch®”. Desemnarea câştigătorilor Campaniei se va face pe toată perioada promoţiei pe baza plicurilor colectate de la adresele menţionate anterior.

6.2 Premiile vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de 45 zile lucrătoare de la data validării lor, efectuate conform art. 6.1 de mai sus. Fiecare premiu va fi livrat pe adresa comunicată de participanţi pe plic. Orice schimbare de adresă, necomunicată Organizatorului în termen de 24 de ore de la trimiterea plicului şi care face imposibilă livrarea premiului, nu atrage răspunderea Organizatorului, potenţialul câştigător fiind invalidat fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

6.3 Câştigătorii premiilor Campaniei nu pot ceda drepturile asupra premiilor câştigate unei alte persoane.

 

SECŢIUNEA 7. DIVERSE

7.1 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat de Organizator în primele pagini ale “Catalogului de premii” aferent campaniei pe anul 2013.

7.2 Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament.

7.3 Prin comunicarea datelor personale, participanţii işi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate într-o bază de date proprietatea Organizatorului, de către SC Mailers Serv SRL, având numarul de operator 148/2002, în scopul realizarii propriului obiect de activitate, pentru expedierea pe adresa specificată de materiale promoţionale. Organizatorul are dreptul de a folosi datele personale colectate în urma procesării taloanelor participante la campanie pentru completarea declaraţiilor fiscale conform legislaţiei în vigoare.

7.4 La cererea expresă a participanţilor, Organizatorul va asigura participanţilor dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii vor trimite o cerere la OP 39 – CP 300, Bucuresti sau la SC MAILERS SERV SRL, Sos. Fundeni Nr. 74, Sector 2, Bucuresti, cu menţiunea “Pentru programul ‚’’3M premiaza clientii fideli Post it® si Scotch®” întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.

7.5 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal.

7.6 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment care constituie forţă majoră, astfel cum este reglementată de legislaţia română în vigoare şi care face imposibilă derularea prezentei Campanii. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să facă cunoscută apariţia cazului de forţă majoră în orice mod. Organizatorul va trebui ca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţia cazului de forţă majoră să pună la dispoziţie documentele justificative eliberate de către autorităţile competente.

7.7 Organizatorul îşi rezervă dreptul prelungirii Campaniei, printr-un act aditional la prezentul Regulament, cu anunţarea printr-un mijloc de informare publică a perioadei de prelungire precum şi a condiţiilor în care are loc continuarea acesteia.